السلام عليك يا ابا عبدالله         

كوچه كوچه دلم پر از غوغاست

 هر طرف خيمه عزا برپاست

قدسيان سوگوار و محزونند

 همه هستى سيه پوش عزاست

ماه خون و خروش و ماتم شد

 ماه خون خدا محرم شد . . .