تبريك

معرفي برگزيدگان مسابقات هنرهاي ادبي و هنري منطقه17

 

 

عنوان        رتبه   
پايه تحصيلي     
نام و نام خانوادگي
شعر پنجم اول فاطمه پاشازاده
شعر پنجم دوم حديث جوانمردي
شعر اول سوم ماهرخ عسليان
داستان اول اول آنيتا اسد زاده
داستان سوم دوم زهرا خدابخشي
روزنامه ديواري اول اول فاطمه علي محمد- ياسمن طاهري- بهار احسان كيا
روزنامه ديواري اول دوم زهرا مدني-كوثر قربان نژاد-راضيه سر آباداني
عكاسي اول دوم كوثر قربان نژآد - مهسا اسدي نيا
عكاسي دوم دوم زهرا مدني مينا حسين زاده